Ρέγγα γλουτών Blueback

Το Blueback Shad είναι ένα είδος ψαριού με πτερύγια στο γένος Alosa.

Η ρέγγα Blueback glut ζει στο πελαγικός-νεριτικός , ανάδρομος , γλυκό νερό , υφάλμυρος , θαλάσσια , εύρος βάθους 5 - 55 m περιβάλλον.

Τίποτα δεν είναι γνωστό για τη ρέγγα Blueback